Regulaminy

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.WOJSKA POLSKIEGO W BYDGOSZCZY
§ 7.  Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Biblioteka prowadzi normalną działalność związaną z wypożyczaniem książek i udostępnieniem czasopism w czytelni z uwarunkowaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianie się Covid-19.
2. Do celu wypożyczania książek uruchomione zostaje okienko wydawania w drzwiach sali nr 117.
3. Biblioteka jest czynna zgodnie z ustalonym harmonogramem również w czasie przerw lekcyjnych, aby uczniowie mogli korzystać z księgozbioru.
4. Dezynfekcja blatów i wietrzenie pomieszczeń będzie odbywało się na bieżąco w trakcie dnia pracy.
5. Uczniowie w czasie przebywanie w bibliotece zachowują bezpieczny dystans wynoszący min. 1,5 m.
6. Książki należy zwracać do biblioteki wraz z kartką z zapisanym dniem zwrotu. Następnie zostają one umieszczone w specjalnie przygotowanych pojemnikach. Książki będą mogły być udostępniane do wypożyczeń po upływie min. 3 dni niezbędnych dla kwarantanny.
7. Zasady przebywania w bibliotece:
• uczniowie i nauczyciele korzystają z biblioteki zgodnie z godzinami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej Szkoły;
• przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie;
• w pomieszczeniach biblioteki uczniowie i nauczyciele przebywają w maseczkach lub przyłbicach;
• przebywający w bibliotece zachowują bezpieczną odległość, min. 1.5 m. od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki;
• w bibliotece może przebywać w jednym czasie nie więcej niż 6 osób;
• należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny: nie dotykać dłońmi okolic oczu, ust, nosa, podczas kichania zasłaniać usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem.
8. Zasady wypożyczania książek:
• wypożyczenia i zwroty książek odbywają się w drzwiach sali nr 117;
• książki wypożyczane są na bieżąco.
9. Zasady zwrotu książek:
• zwracane książki i podręczniki należy umieścić w specjalnie oznaczonym pojemniku, który znajduje się przy stole wypożyczeń, obok sali nr 117;
• książki muszą zawierać informację: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu;
• zwrócone egzemplarze są poddawane 3-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania;
• uczeń dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce lub przyłbicy.
10. Zasady korzystania z księgozbioru podręcznego:
• korzystanie z księgozbioru podręcznego znajdującego się w czytelni odbywa się po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi biblioteki i dezynfekcji rąk;
• książki, z których korzystali czytelnicy należy odłożyć do specjalnie przygotowanego pojemnika, gdzie poddane zostaną 3-dniowej kwarantannie.
11. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych:
• z komputerów i drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi biblioteki;
• uczeń przed i po korzystaniu z komputera musi zdezynfekować ręce;
• przy stanowisku może znajdować się 1 osoba;
• należy zachować bezpieczną odległość od pozostałych osób korzystających ze stanowisk komputerowych – min. 1.5 m;
• przed i po korzystaniu ze sprzętu komputerowego, blat stołu, klawiatura i mysz zostaną zdezynfekowane przez pracownika biblioteki.
12. Zasady postępowania pracowników biblioteki:
• bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w rękawiczkach oraz nosić osłonę nosa i ust podczas wykonywania obowiązków;
• powinni zachować bezpieczną odległość od rozmówcy ( min. 1.5 m.);
• pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenia biblioteki;
• należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, stoły;
• bibliotekarze odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinni dezynfekować blat biurka, na którym leżały książki;
• pracownicy biblioteki muszą wyznaczyć bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je przez okres 3 dni od dokonania zwrotu.

Regulamin biblioteki szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i napojów.

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia identyfikatora .
 3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko i imię. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 4. Wypożyczeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dokonuje się indywidualnie na podstawie identyfikatora.
 5. Maksymalny czas wypożyczeń książki – dwa miesiące. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych pozycji decyduje bibliotekarz.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest odkupić książkę o takim samym tytule lub podobnej tematyce za zgodą bibliotekarza.
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki podręczniki.
 10. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się na stronie WWW biblioteki /katalogi biblioteczne/.
 11. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać za zgodą bibliotekarza.
 12. Z czasopism można korzystać tylko w czytelni. Wypożyczać można starsze numery czasopism za zgodą bibliotekarza.
 13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
 14. Z zasobów multimedialnych korzystają nauczyciele i uczniowie.
 15. Filmy wypożyczane są przede wszystkim nauczycielom do wykorzystania na lekcjach, pozostałym czytelnikom za zgodą bibliotekarza.
 16. Uczniowie wypożyczający podręczniki w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” zobowiązani są oddać podręczniki do końca roku szkolnego. W przypadku zniszczenia podręcznika lub zagubienia uczeń jest zobowiązany odkupić książkę.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

 1. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do :

– poszukiwań źródłowych za pomocą sieci INTERNET,

– opracowywania i przygotowywania materiałów przy użyciu programów zainstalowanych na komputerach,

 1. Nie można wykorzystywać komputera do gier sieciowych.
 2. Użytkownik może korzystać tylko z zainstalowanego oprogramowania. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz ustawieniach komputera.

Zainstalowanie nowego programu może odbyć się jedynie za zgodą pracownika biblioteki.

 1. Przy stanowisku może pracować jedna, ewentualnie dwie osoby.
 2. Z drukarki sieciowej można korzystać za zgodą bibliotekarza. Cena wydruku 1 strony – 0,10 zł. Całkowity koszt wydruku (ilość stron) pokrywa uczeń.
 3. Internet służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.
 4. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania danych.
 5. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada/finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.